Wednesday, November 19, 2014

അറിയാൻ ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്നും ... !!!

അറിയാൻ ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്നും ... !!!
.
ആകാശത്തിനു നടുവിൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു വീടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവൻ അവളോട്‌ അപ്പോൾ ദൃഡനിശ്ചയത്തോടെ എന്നപോലെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ . ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഉള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് അവനെന്നാണ് . അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞവനാണ് അവനെന്നു തന്നെയാണ് ..... അവനെന്നാൽ , ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവനാനെന്നും കഠിനാധ്വാനിയാണെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും നെടുന്നവനാനെന്നും ഒക്കെ ആ ഒറ്റവരിയിൽ നിന്നും അപ്പോഴേക്കും അവൾ ഊഹിചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ....!
.
പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല അവളെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് . ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് ശേഷം അവൻ പിന്നെ ഒരു അർധൊക്തിയിൽ അവിടെ എന്തിന് നിർത്തി എന്നതാണ് . അതിന് എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം . ഇനി അതുപോലെയൊന്നുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നോ അതോ, അതിനേക്കാൾ വലുത് ഇനിയും ഉണ്ടാക്കാംഎന്നോ . അത് തന്നെയാണ് അവളെ കുഴയ്ക്കുന്നതും ...!
.
വീട് എന്നത് തീർത്തും അജ്ഞാത മായ ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമായിരുന്നു അവൾക്ക് . ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നിനെ എങ്ങിനെയാണ് അവൾ സ്വപ്നം കൂടി കാണുക . അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്വപ്നവും ജീവിതവും തമ്മിൽ അവൾക്കുള്ള പരിചയം തന്നെ അവനാകവേ .... പക്ഷെ അവൻ ... അറിയില്ലെങ്കിലും , സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും യാധാർത്യത്തിലേയ്ക്ക് എത്ര അകലെയാണ് അവനെന്ന് അവൾക്കു കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ...!
.
കറുത്ത കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഈ മതിലിനു പുറത്തേക്ക് ഒരു വാതിലുണ്ടെന്നും ആ വാതിലിലൂടെ വെളിച്ചം കടന്നെതുമെന്നും വെളിച്ചമെന്നാൽ സൂര്യനാണെന്നും തന്നെ എന്തിനാണ് അവൻ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് . ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും വെറുതേ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനു പകരം അവ കൂട്ടിവെച്ചാൽ വാക്കുകൾ ആകുമെന്നും അതുകൊണ്ട് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അവൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ ...!
.
അടച്ചുമൂടിയ അവളുടെ ആ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മേലെ ഒരു വലിയ അകാശമുണ്ടെന്നും ആ വലിയ ആകാശം നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആണെന്നും കൂടി അവൻ അവളെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അതിനിടയിൽ . വയറിന്റെ വിശപ്പും വായുടെ ദാഹവും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയും ത്രുപ്തിയാക്കില്ലെന്നുകൂടി അവൻ പറഞ്ഞുവെച്ചപ്പോൾ അവൾ അന്നാദ്യമായി തന്റെ നിഴലിൽ തന്നെ തന്നെ കണ്ടത് ഓർത്തെടുത്തു . കണ്ണാടികളില്ലാത്ത അവളുടെ ആ മണ്‍തറകൂടിൽ അവനിലൂടെയല്ലാതെ അവൾ എന്തറിയാൻ ...!
.
അവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതോരോന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാകവേ എങ്ങിനെയാണ് അവന്റെ ഈ വാക്കുകൾക്കുള്ള ഉത്തരം കിട്ടാതെ അവൾ അവനോടൊപ്പം അവളുടെ ഈ താവളം വിട്ടിറങ്ങുക ...???
.
സുരേഷ്കുമാർ പുഞ്ചയിൽ

എനിക്കും ഒരലമാര വേണം ...!!!

എനിക്കും ഒരലമാര വേണം ...!!! . ഓർമ്മകളില്ലെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കാനില്ലെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്കും വേണം ഒരലമാര ....! . ചിത്രപ്പണികൾ ചെയ്...