Monday, January 6, 2014

അടയാളങ്ങൾ ...!!!

അടയാളങ്ങൾ ...!!!    
.
പിന്നിടുന്ന  
വഴികളിൽ
സ്വയം  
കാൽപ്പാടുകൾ  
അടയാളപ്പെടുത്താൻ  
കഴിയുന്നത്‌  
പുണ്യം ...!
.
അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന  
കാൽപ്പാടുകൾക്ക്  മേലെ  
മറ്റ് അടയാളങ്ങൾ  
രേഖപ്പെടുതപ്പെടുന്നത്  
നിയോഗം ...!
.
മറ്റ് അടയാളങ്ങൾക്ക്  
മേലെയും  
നമ്മുടെ കാൽപ്പാടുകൾ  
തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്  
ചരിത്രം ...!
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!!

കുപ്പികൾ വേണം , സന്തോഷം സൂക്ഷിക്കാൻ ...!!! . കുപ്പികൾ വേണം, നിറയേ നിറയേ ... . പല രൂപത്തിലും പല നിറത്തിലും പല തരത്തിലുമുള്ള കുപ്പികൾ . ...