Monday, January 6, 2014

അടയാളങ്ങൾ ...!!!

അടയാളങ്ങൾ ...!!!    
.
പിന്നിടുന്ന  
വഴികളിൽ
സ്വയം  
കാൽപ്പാടുകൾ  
അടയാളപ്പെടുത്താൻ  
കഴിയുന്നത്‌  
പുണ്യം ...!
.
അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന  
കാൽപ്പാടുകൾക്ക്  മേലെ  
മറ്റ് അടയാളങ്ങൾ  
രേഖപ്പെടുതപ്പെടുന്നത്  
നിയോഗം ...!
.
മറ്റ് അടയാളങ്ങൾക്ക്  
മേലെയും  
നമ്മുടെ കാൽപ്പാടുകൾ  
തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്  
ചരിത്രം ...!
.
സുരേഷ്കുമാർ  പുഞ്ചയിൽ  

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!!

പിന്നെയും പിന്നെയും , പടികൾ ...!!! . പടികൾ ... പന്ത്രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് രണ്ടു ചുറ്റി നാലുവഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും . മുകളിൽ ചെല്ലുമ...